Diagnoza funkcjonalna dziecka

Pobierz

Będzie ona prowadzona przez specjalistów poradni psychologiczno-pedagogicznych ale pierwszym etapem będzie prowadzenie rozpoznania w szkole lub przedszkolu przez nauczycieli specjalistów.. W 1995 r. ) Przebadana w Poradni psychologiczno-Pedagogicznej w pierwszej klasie.. Jestem autorką 12 książek.. Diagnoza funkcjonalna zawiera opisy kilku sfer:Monachijska Funkcjonalna Diagnostyka Rozwojowa, w skrócie MFDR, to metoda służąca do oceny rozwoju psychoruchowego.. W związku z tym dziecko może mieć trudności w odbiorze bodźców czucia głębokiego w obrębie ręki.. Opracowanie: Halina WięckiewiczAdmin, 2013-11-06 17:41:31.. Określa poziom poszczególnych etapów rozwojowych.. Wyznacza zakres pomocy oraz jest podstawą do określenia działań terapeutycznych.. Rozpoznanie to powinno być spójne z modelem biopsychospołecznym .Diagnoza funkcjonalna polega na określeniu poziomu funkcjonowania dziecka w różnych aspektach i sferach rozwoju.. Stanowi pierwszy i niezbędny .Diagnoza funkcjonalna dziecka (PEP-R) Diagnoza funkcjonalna testem PEP-R (Profil Psychoedukacyjny Pep-r E. Schoplera) pozwala na określenie aktualnego wieku rozwoju dziecka oraz tzw. sfery najbliższego rozwoju, która prezentuje możliwości nauki w najbliższym czasie.Na potrzeby diagnozy funkcjonalnej opracowała własną metodę badania dzieci, zawierającą testy ostrości, kontrastu, stłoczenia, koloru, percepcji i pamięci wzrokowej - Tyflotests..

Diagnoza funkcjonalna odpowiada na pytanie dotyczące sfer rozwoju dziecka.

Określa mocne i słabe strony dziecka, wskazuje deficyty oraz potencjał rozwojowy.. Orzeczenie do nauczania specjalnego otrzymała po pierwszym badaniu.. 3.Opis istotnych danych z analizy dokumentacji chłopca i wywiadu z rodzicami: • Diagnoza kliniczna: Badaniem lekarskim stwierdzono całościowe zaburzenia rozwojowe (autyzm) • Diagnoza psychologiczna z dnia 2009-09-30 Analiza dostępnej dokumentacji, wywiad z mamą oraz .Diagnoza funkcjonalna określa poziom funkcjonowania dziecka w poszczególnych sferach rozwojowych.. Metodę tę stosuje się do określenia stopnia rozwoju już od pierwszego miesiąca życia dziecka do sześciu lat.. Stwierdza się obniżoną sprawność grafomotoryczną i zaburzony słuch fonematyczny, słabe pojęcie liczby).. Jej zadaniem jest znalezienie odpowiedzi na pytania:Diagnoza funkcjonalna stara się unikać etykietowania i określania, kim jest uczeń dyslektyk, dziecko z zespołem Aspergera, człowiek niepełnosprawny, cukrzyk czy geniusz, na rzecz podjęcia bardziej pragmatycznych kwestii, np. jak sobie radzi ów uczeń lub jakie czynniki spowodowałyby, żeby radził sobie jeszcze lepiej.Założenia diagnozy funkcjonalnej - prowadzenie analizy funkcjonalnej - obszary funkcjonowania szczególnie ważne dla nauczycieli i specjalistów w szkole i przedszkolu Prowadzenie rozpoznania z wykorzystaniem diagnozy funkcjonalnej - struktura arkusza obserwacji - dokumentowanie rozpoznania - wykorzystanie wyników obserwacji do planowania zajęćPriorytety terapii odpowiadające potrzebom terapeutyczno-edukacyjnym dziecka..

Wskazuje na sposoby wspomagania dziecka w jego codziennym życiu.

Pierwsze własne kursy online i stacjonarne wprowadziłam na rynek już w 2017r.. Jest to opis funkcjonowania dziecka w poszczególnych zakresach rozwojowych po przeprowadzonych wcześniej obserwacjach i badaniach.. Diagnoza funkcjonalna pozwala na określenie słabych i mocnych stron dziecka, jego potencjał rozwojowy oraz pozwala na dokładne ustalenie potrzeb dziecka i sposobów ich zaspokajania.Diagnoza funkcjonalna szczegółowo i opisowo pokazuje wpływ problemu na funkcjonowanie psychoruchowe dziecka.. Doskonale nadaje się do konstruowania programów terapeutycznych dla dzieci wymagających wspomagania rozwoju.Podczas diagnozy oceniany jest rozwój dziecka w różnych sytuacjach..

Daje ona możliwość uzyskania wieloaspektowej oceny funkcjonowania dziecka.

W zależności od wieku .Diagnoza funkcjonalna W tej części opisuję funkcjonowanie dziecka przed podjęciem terapii w odniesieniu do sfer rozwojowych ujętych w teście PEP-R oraz w oparciu o ocenę wyników z Kwestionariusza do badania umiejętności komunikacyjnych u dzieci z głębsza niepełnosprawnością intelektualną" w opracowaniu E.. Chłopiec ma poważne trudności w kontaktach społecznych ( nie odzywa się) - przeważnie izoluje się od rówieśników, często bywa wobec nich agresywny.Diagnoza funkcjonalna będzie stanowić podstawę oceny rozwoju dzieci i młodzieży.. Stanowi ważne źródło informacji, obrazuje mocne oraz słabe strony.. Doskonale nadaje się do konstruowania programów terapeutycznych dla dzieci wymagających wspomagania rozwoju.Mar 18, 2022Diagnoza funkcjonalna (badanie profilu psychoedukacyjnego) ma na celu określenie poziomu funkcjonowania dziecka w poszczególnych sferach rozwojowych..

Określa mocne i słabe strony dziecka, wskazuje deficyty oraz potencjał rozwojowy.

Przeszkoliłam już ponad 1700 specjalistów, nauczycieli i rodziców.Czym jest diagnoza funkcjonalna?. 1.Dane personalne: Imię i nazwisko: Bartek Data urodzenia: 17.04.2006 2.Wygląd dziecka: Chłopiec ma 125 cm wzrostu, ma nadwagę.. Test pozwala określić aktualny wiek rozwoju dziecka i możliwości dziecka do nauki - najbliższą sferę rozwoju oraz wyznaczy właściwe cele terapii Twojego dziecka.. ( badanie przeprowadzone przez psychologa z Gabinetu Dla Dzieci z Trudnościami Edukacyjnymi .. Obowiązek szkolny realizuje w masowej szkole publicznej.. Stosowana jest do oceny rozwoju dziecka od pierwszego miesiąca do trzeciego roku życia.. Na podstawie szczegółowych wyników diagnozy terapeuta opracowuje IPET .Diagnoza funkcjonalna daje możliwość wieloaspektowego rozpoznania przyczyn zakłóceń w harmonijnym przebiegu rozwoju dziecka/ucznia, pozwalając na jednoczesne uwzględnianie czynników biologicznych i uwarunkowań społecznych, a zwłaszcza na dostrzeganie zjawisk wynikających z ich wzajemnych oddziaływań, których konsekwencją są - trudne do uchwycenia - powikłania przyczynowo‑skutkowe prowadzące do zaburzeń w uczeniu się i rozwoju osobowości.Etap 1: diagnoza konstatująca fakty (zasoby i deficyty ucznia) - wykorzystująca różnorodne narzędzia pomiarowe, angażująca samego ucznia, jak i osoby reprezentujące kontekst społeczny (nauczyciele, rodzice, rówieśnicy) Etap 2: diagnoza ukierunkowująca działania, projektująca -tu opracowanieWidoczne u dziecka dysfunkcje dotyczą również zakłóceń pracy systemu nerwowego w obrębie układu przedsionkowego, proprioceptywnego i dotykowego..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt