Inspektorat inspekcji handlowej formy pomocy

Pobierz

Wypełnij formularz.. ; dalej: ustawa o IH).. Kliknij Dalej, a potem Wyślij bez podpisu lub Podpisz i wyślij.. W Delegaturach, w imieniu Wojewódzkiego Inspektora, przyjmują obywateli Dyrektorzy Delegatur lub inni wyznaczeni pracownicy.Mar 22, 2022Wniosek można złożyć w formie dokumentu papierowego bądź w formie dokumentu elektronicznego na adres: Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Łodzi, 90-730 Łódź, ul. Gdańska 38; e-mail: Wniosek powinien zawierać: dane adresata (nazwę podmiotu zobowiązanego),Jun 15, 2022Adres Głównego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych ul. Wspólna 30 00-930 Warszawa tel.. 1 pkt 3 i 4 wykonują właściwi miejscowo wojewódzcy .Struktura organizacyjna.. 105.May 20, 2022Informacje dla kandydatów.. Księcia Janusza I/1 18-400 Łomża Tel.. Do zadań Inspekcji należy wykonywanie zadań określonych we wspomnianej ustawie oraz innych ustawach.. Poradnictwem konsumenckim zajmuje się także Inspekcja Handlowa.Inspekcja Handlowa - raporty z kontroli i sprawozdania; Jakość paliw; Opis systemu monitorowania i kontrolowania jakości paliw; Wykazy podmiotów; Kontrola w zakresie paliw ciekłych (benzyny i ON) oraz biopaliw ciekłych; Kontrola w zakresie gazu skroplonego (LPG) Kontrola jakości paliw - mapa; Kontrola jakości paliw stałych - mapaDziała na podstawie ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej..

To oznacza, że organ ten może kontrolować niemal wszystkich przedsiębiorców, ...wojewoda przy pomocy wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, jako kierownika wojewódzkiej Inspekcji Handlowej, wchodzącej w skład zespolonej administracji rządowej w województwie.

Nabór na wolne stanowiska w służbie cywilnej w Głównym Inspektoracie Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych organizowany jest zgodnie z przepisami ustawy o służbie cywilnej z 21 listopada 2008 r. Więcej informacji na temat organizacji i funkcjonowania służby cywilnej można znaleźć na stronie .Wniosek lub skargę możesz: przesłać pocztą elektroniczną na adres lub ,; poprzez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą na platformie ePUAP,; pisemnie, na adres Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Rzeszowie, 35-959 Rzeszów, ul. 8-go Marca 5,; bądź ustnie do protokołu bezpośrednio w siedzibie WIIH Rzeszów oraz jego delegaturach w .Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Białymstoku.. Dodaj załączniki - jeśli je masz.. Wyświetli się komunikat, że wniosek został wysłany.Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej, bądź jego Zastępca przyjmują obywateli w sprawach skarg i wniosków, petycji i innych sygnałów w siedzibie Inspektoratu w każdą środę w godzinach od 14 do 17.. 1U 15-297 Białystok Tel./faks: 85 742 80 52, 85 742 80 59 .. Delegatura w Suwałkach.. Delegatura w Łomży.. 86 216 51 54 Faks: 86 216 72 55 .. 22 623 29 01 faks 22 623 29 99 GIJHARS jest czynny od poniedziałku do piątku, w godzinach 8.15-16.15. Państwowa Inspekcja Handlowa (IH) to specjalny organ kontroli, który ma chronić interesy i prawa konsumentów oraz interesy gospodarcze państwa..

... wojewoda przy pomocy wojewódzkiego inspektora inspekcji handlowej, zwanego dalej "wojewódzkim inspektorem", jako kierownika wojewódzkiej Inspekcji Handlowej ...Jun 17, 2022Inspekcja Handlowa, zwana dalej "Inspekcją", jest wyspecjalizowanym organem kontroli powołanym do ochrony interesów i praw konsumentów oraz interesów gospodarczych państwa.

Wojewódzki Inspektor wykonuje zadania i kompetencje wynikające z ustawy o Inspekcji Handlowej oraz przepisów odrębnych.. (58) 341-08-77 fax: (58) 341-87-83 email: Korespondencja: Skrytka pocztowa nr 254 60-967 Poznań 9 Pokaż pełne dane kontaktowe Delegatura Kalisz ul. Kolegialna 4, 62-800 Kalisz (62) 75 74 407 Pokaż na mapie Delegatura Konin Aleje 1-go Maja 7 62-510 Konin (63) 24-91-241 Pokaż na mapie Delegatura LesznoWojewódzkie Inspektoraty Inspekcji Handlowej (WIIH) rozstrzygają spory związane z zakupionym towarem lub usługą (m.in. zakupem obuwia, sprzętu AGD, wykonaniem usług remontowo-budowlanych itp.) Zobacz również: Alternatywne metody rozstrzygania sporów konsumenckich Wykorzystywane formy ADR Mediacja oraz Stałe Polubowne Sądy Konsumenckie (SPSK)Aug 13, 2020Z dostępnych urzędów lub instytucji wybierz Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Rzeszowie (adres elektronicznej skrzynki podawczej: /WIIHRzeszow/skrytka )..

W postępowaniu administracyjnym w sprawach związanych z wykonywaniem zadań i kompetencji Inspekcji Handlowej, organem właściwym jest wojewódzki inspektor, jeżeli przepisy odrębne nie stanowią inaczej.Inspekcja jest organem administracji rządowej, którego zadania są wykonywane przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz wojewodów przy pomocy wojewódzkich inspektorów inspekcji handlowej.

Pomoc w bardziej złożonych sprawach wymaga kontaktu z rzecznikiem konsumentów.. Tak stanowi art. 1 ustawy z 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U.. Inspekcja współdziała także z powiatowymi rzecznikami konsumentów, organami administracji rządowej i samorządowej oraz organizacjami pozarządowymi reprezentującymi interesy konsumentów.Pierwszym punktem kontaktowym jest infolinia konsumencka, dzięki której można uzyskać prostą poradę, bez konieczności analizy dokumentów; poradę można też uzyskać e-mailowo.. Skargi i wnioski przyjmujemy w godzinach pracy Urzędu.Inspekcja Handlowa, zwana dalej "Inspekcją", jest wyspecjalizowanym organem kontroli powołanym do ochrony interesów i praw konsumentów oraz interesów gospodarczych państwa..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt