Antygona rozprawka problemowa

Pobierz

Z kolei Antygona kochająca swego brata, złamała zakaz władcy Teb, gdyż nie chciała narazić się bogom.Rozprawka - Antygona.. Chce żyć w zgodzie z samą sobą i z prawami boskimi.. Rozważ problem i uzasadnij swoje zdanie, odwołując się do fragmentu "Iliady" Homera oraz innych tekstów kultury.. Twoja praca powinna liczyć co najmniej 250 słów.Rozprawka problemowa - schemat (matura podstawowa) Wstęp: omów motyw zawar­ty w tema­cie pra­cy, jego róż­ne obli­cza; kon­tekst* np. histo­rycz­ny, filo­zo­ficz­ny; dopro­wadź tym wstę­pem do stwier­dze­nia tezy - maks. 5 zdań złożonych.. Zakaz grzebania jego ciała wydaje się słuszny - miał odstraszać obywateli przed takim postępowaniem.Moim pierwszym argumentem będzie to , że człowiek nie może "Łamać święte prawa Boże ".. - Wróg kraju, zdrajca powinien być ukarany.Kreon reprezentuje: racje rozumu, władzę ziemską i prawa ziemskie, dobro państwa, autorytet władcy.. Rzeczywiście, Polinejkes był zdrajcą.. Wypracowanie o Antygonie - tragicznej bohaterce starożytnego greckiego dramatopisarza - Sofoklesa.. są one dla niego rzeczą najważniejszą, a zdrada .Kto ma rację - Kreon czy Antygona?. Kto z nich ma rację ?. - Temat .Aby poprawnie napisać rozprawkę, musisz: a) zająć stanowisko wobec problemu wskazanego w poleceniu - postawić tezę lub hipotezę, b) uzasadnić swoje stanowisko - przywołać trafne argumenty i zilustrować je odpowiednimi przykładami z załączonego utworu oraz innych tekstów kultury,Zadanie: rozprawka na temat czy antygona miała rację, podejmujac decyzje o pogrzebaniu zwłok brata Rozwiązanie: konflikt tragiczny, z jakim mamy do czynienia w antygonie , dotyczy antygony i kreona budziAntygona to deamat antyczny - rozprawka "Antygona" to dramat antyczny..

Forma - rozprawka.

Antygona uważa, że śmierć w tym przypadku będzie mniejszym złem i decyduje się na pierwsze rozwiązanie.. Sztuka Powstała w 443 r.p.n.e w Atenach, tam też była po raz pierwszy wystawiona.. Odniosła się w swojej pracy do mitu o Prometeuszu i "Ferdydurke".. Król Teb reprezentuje swoim postępowaniem prawa ludzkie ?. Jaką postawę względem ojczyzny powinien przyjąć rycerz?. Wybierała pomiędzy podporządkowaniem się rozkazom króla zabraniającym chować jej brata, a pochowaniem go według praw Boskich tym samym wypisując na siebie karę śmierci.Kreon czy Antygona?. Jego losem "sterują" bogowie, a ich "plan" musi się wypełnić.. Dowodzi tego wspomniany mit o Labdakidach.. *** Racje Kreona - Prawno ustawowe, pisane jest ponad zwyczajowe.. Jednak Antygona sprzeciwliła się zakazowi i pochowała swojego brata, za co została skazana na karę śmierci.. ***Antygona reprezentuje prawo boskie,napisane, odwieczne.. Od wieków nasza wiara nakazuje nam umarłych pogrzebać.. Na zadanie domowe dostałem pracę, pt., ?Kto miał rację Antygona, czy Kreon?. Postaram się ten problem rozstrzygnąć w swojej rozprawce.. ("Antygona" Sofoklesa) Kto ma rację: Antygona czy Kreon?. Na przykładzie sformułowanych do ćwiczeń tematów przeanalizuj przykładowe rozprawki..

W sporze między nią a Kreonem zdecydowanie przyznaję rację Antygonie, ponieważ podobało mi się jej zachowanie.rozprawka problemowa - .

Nie chce narażać się na ich gniew.. Autor stawia głównych bohaterów: Antygonę, Kreona, Hajmona i Eurydykę w sytuacji wyboru.. Główne ich części: "Rozwinięcie - analiza fragmentu z arkusza" zostały napisana bez odwoływania się do całości lektury.. Gdyby ktoś ten problem rozwiązał, przestano by omawiać tę lekturę w szkole, a dramat Sofoklesa straciłby swoje ponadczasowe znaczenie.. Antygona czy Kreon?. Jedność miejsca :wszystko dzieje się przed pałacem królewskim.Jeżeli sprzeciwi się władcy, zdradzi króla i skaże się na śmierć, natomiast jeżeli nie pogrzebie brata, narazi się na gniew bogów i wieczne wyrzuty sumienia.. średnio zaawansowany.. Budzi on kontrowersje, co do słuszności obu stron.. Uważam, że w tym antycznym sporze ciężko jest przyznać rację którejkolwiek ze stron.. Prometeusz - także uosabia poświęcenie dla ludzi.. Jak to napisać?. Antygona jako osoba wierząca,czuła się zobowiązana do pochówki,nawet kara śmierci nie odwiodła jej od tego zamiaru.Jej wiara w Boga była silniejsza niż nakazy i zakazy króla.Rozprawka "Antygona" Rozprawka: Napisz Rozprawke w której rozważysz Ponadczasowość "Antygony" są Pisarze których dzieła trwają krótko.. Pomocy nie mam żadnego pomysłu tekst nie musi być bogaty wystarczą dwa Argumenty Bardzo bym był wdzięczny Rozprawke mam na jutro a z POlaka 1/2 :D tak że przyda się pomoc bardzo xDJak napisac rozprawke problemowa - z cwiczeniami.pdf.Antygona - rozprawka o racjach: W "Antygonie" Sofoklesa mamy do czynienia z konfliktem tragicznym, sprzecznością pomiędzy prawem ziemskim i boskim..

Jest problem, trzeba go rozwiązać, a najlepiej do tego nadaje się rozprawka ...Rozprawka - Antygona - Twoja ocena decyzji Antygony o pogrzebaniu zwłok brata.

To avoid .Antygona jako bohaterka tragiczna.. Nie każdy byłby do tego zdolny, zwłaszcza w czasach współczesnego relatywizmu moralnego.. Antygona jest główną bohaterką tragedii Sofoklesa.. Człowiek ukazany w dziele Sofoklesa to jednostka tragiczna.. Uważam, iż to prawda i udowodnię to kilkoma poniższymi `argumentami.. Antygona Kto ma rację?-Antygona czy Kreon?. Kreon ogłosił go zdrajcą narodu i nie pozwolił, aby odbył się jego pogrzeb.. Pobudki, jakie kierują postępowaniem Kreona, także wydają się słuszne.. Sądzę, że Antygona miała rację w sporze, jaki toczyła z Kreonem.Tap to unmute.. Antygona stanęła przed bardzo trudnym wyborem natury moralnej, a dokładnie przed wyborem "złego" lub "gorszego".. Rozważ ten problem w formie rozprawki w której przedstawisz swoje stanowisko.. Akcja tragedii ma miejsce w Tebach, którymi przed laty rządził Król Edyp.. Jest córką Edypa i Jokasty.. To celowy zabieg, ponieważ na maturze może pojawić się fragment z książki, której żaden z maturzystów nie widział na oczy i nie była ona przedmiotem analizy na zajęciach .Również Ania Komenda z tego technikum wybrała rozprawkę i przekonywała w niej, że bunt ma moc sprawczą.. Spróbuję udowodnić, iż to Antygona miała więcej racji po swojej stronie.Poświęciła życie w obronie wartości dla niej najważniejszych..

Mimo, że Antygona wystąpiła przeciw prawu obowiązującemu w Tebach, uważam, że postąpiła słusznie, grzebiąc zwłoki swojego brata.Rozprawka problemowa poradnik część 1 | część 2 Rozprawka problemowa przykłady.

Antygona nie miała wątpliwości - wolała zginąć, niż pozostawić ciało brata bez pogrzebu i złamać prawo boskie.. Kto miał rację, Kreon czy Antygona?W tragedii pt. " Antygona " autorstwa Sofoklesa został opisany konflikt dwóch równorzędnych racji: Antygony, która kierując się uczuciami zrobiła wszystko, aby pogrzebać brata, choć ten zdradził ojczyznę i z rozkazu władcy jego ciało miało pozostać bez pochówku, oraz Kreona - bezwzględnego władcy, który kierując się dobrem państwa i racjami .Przydatność 65% Ocena postępowania Antygony - rozprawka.. Teza: Nale­ży zatem stwier­dzić, że (zda­nie oznaj­mu­ją­ce, naj­le .Idekwatne do problemu podanego rafne, szerokie (zdajqcy podaje 'óžy z Herodotem oraz trafnie gaty Christie) i buduje na ich podstawie problemu.Motyw przeznaczenia w Antygonie.. - Najważniejszy dla władcy jest interes państwa a nie ,,zysk,, przyjaciół.. Antygona tylko pozornie panuje nad własnym życiem.Zanim napiszesz Nie licz na to, że odpowiesz na pytanie, kto ma rację w Antygonie.. Konflikt tragiczny, z jakim mamy do czynienia w "Antygonie", dotyczy Antygony i Kreona.. Kierowała się sercem, wyrażała interes jednostki.. Wyrocznia delficka orzeka o tym, co się wydarzy i Edyp, mimo że próbuje uniknąć przeznaczenia, paradoksalnie je realizuje.. Antygona w utworze Sofoklesa broni swoich wartości, które są inne, niż wartości Kreona.. Po pierwsze pierwsze w dramacie antycznym jak i w "Antygonie" obowiązuje zasada trzech jedności :miejsca, czasu i akcji..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt